Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài của Bộ quốc phòng

Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài của Bộ quốc phòng

Hiện tại Bộ Quốc phòng đang quản lý 29 dự án đầu tư với nước ngoài( không kể 07 dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất Quân đội ) với tổng vốn đầu tư 419.564.876 USD. Trong đó 22 dự án đang tổ chức SXKD ( trong số này có 18 dự án Liên doanh, 03 dự án đầu tư ra nước ngoài tại Lào, 01 dự án HÐHTKD ).

Kết quả hoạt động
Bộ Quốc phòng có tỷ lệ các dự án có lãi khá cao ( 73%0. Công tác quản lý được làm tốt, không có biểu hiện vi phạm pháp luật, biểu tình, lãn công tại các dự án do Bộ Quốc phòng quản lý. Ðiển hình của các dự án hoạt động có lãi ổn định là :
- Công ty liên doanh sản xuất bơm kim tiêm sử dụng 1 lần và thiết bị y tế ( Công ty Dược và trang thiết bị y tế quân đội -TCHC), sản phẩm của Liên doanh chiếm gần 60% thị trường tại Việt Nam.
- Công ty liên doanh International Burotel ( Cục Ðối ngoại-BQP), lãi cộng dồn gần 17 triệu USD. nộp thuế 10,7 triệu USD.
- Công ty liên doanh Mekong-Hacota ( Cong ty HACOTA-TCCT ): Hàng năm tỷ lệ khai thác đạt 95-97%. Hằng năm lợi nhuận sau thuế đạt trên 1 triệu USD

Một số khó khăn, tồn tại :
Mặc dù hoạt động của các dự án đã có những kết quả nhất định, song các dự án có vốn đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp quân đội vẫn còn có một số khó khăn tồn tại sau :  Thị trường không ổn định, thua lỗ kéo dài của một số dự án, sự hợp tác thiếu chặt chẽ giữa các Bên Liên doanh, chậm trễ trong việc triển khai dự án hoặc không triển khai được, sự giám sát hạn chế của Bên Việt Nam  ....

Hoạt động xnk và dịch vụ thu ngoại tệ
Kết quả hoạt động XNK và dịch vụ thu ngoại tệ các năm qua Kim ngạch XNK qua các năm: ( Ðơn vị tính USD)

Năm

XK và Dịch vụ

     Nhậpkhẩu

  tổng số

 2000

163.000.000

130.000.000

293.000.000

 2001

162.285.017

145.210.431

307.495.448

 2002

167.270.720

173.805.579

341.076.299

 2003

182.500.000

189.500.000

372.000.000

Ðánh giá chung: Hoạt động xuất nhập khẩu  hàng năm có bước phát triển  tốt. Hoạt động xuất khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ phát triển ổn định năm sau cao hơn năm trước
Phương hướng  hoạt động XNK và dịch vụ thu ngoại tệ thời gian tới
Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm. Cố gắng đạt kế hoạch xuất khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ năm 2001 là 163.,6 triệu USD và đến năm 2005 đạt mức 285 triệu USD.
Mạnh dạn đầu tư sản xuất một số sản phẩm mới có khả năng xuất khẩu như  hàng  nông, lâm sản chế biến ; hàng điện tử ; hàng cơ khí; phần mềm tin học...