2015-07-16 08:37:51

Tạp chí Kinh tế quốc phòng 5 năm xây dựng và phát triển

Sáng 24/4/2015, đã diễn ra Hội nghị gặp mặt Thông tin viên - Cộng tác viên Tạp chí Kinh tế quốc phòng nhân Kỷ niệm 5 năm xuất bản số đầu tiên. Dự Hội nghị có các đại biểu Cục Kinh tế; Cục Xuất bản báo chí/Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các doanh nghiệp quân đội, các Đoàn Kinh tế - quốc phòng, lãnh đạo cơ quan quản lí báo chí và đội ngũ cộng tác viên - thông tin viên Tạp chí ở trong và ngoài quân đội tham gia.


Ngày 03/12/2009, Tạp chí Kinh tế quốc phòng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền thuộc lĩnh vực sản xuất, xây dựng kinh tế quân đội. Bám sát tôn chỉ mục đích và nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế trong quân đội; đồng thời phục vụ các đơn vị, doanh nghiệp quân đội, các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất xây dựng kinh tế của quân đội trong thời kỳ mới. Kể từ khi có giấy phép hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Chỉ huy Cục Kinh tế, Tạp chí đã khẩn trương tiến hành kiện toàn bộ máy hoạt động và triển khai các nội dung công việc để phát hành đúng thời gian dự kiến và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tạp chí Kinh tế quốc phòng đã thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Đảng uỷ, Chỉ huy Cục Kinh tế; thông tin đăng tải trên Tạp chí đã phản ánh tương đối đầy đủ, toàn diện các diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế quân đội, là diễn đàn tin cậy của bộ đội làm nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế quân đội. Thông tin trên Tạp chí đã tuyên truyền sâu rộng, có chất lượng, với hình thức phong phú, đa dạng. Với những bài viết nêu bật quan điểm về Quân đội thực hiện nhiệm vụ đội quân lao động sản xuất mà Đảng, Bác Hồ đã giao cho quân đội; về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; hoạt động đối ngoại quân sự; tham gia đầu tranh trong phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo… Tạp chí Kinh tế quốc phòng đã bám sát chủ trương, định hướng, chấp hành nghiêm nguyên tắc và định hướng tuyên truyền, có sự đổi mới về hình thức thể hiện, chất lượng bài viết được nâng lên; đáp ứng yêu cầu ngành càng cao về chất lượng thông tin tuyên truyền phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu khoa học và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến liên quan đến lĩnh vực kinh tế quân đội.
Trong buổi gặp mặt, đại diện các cộng tác viên - thông tin viên, lãnh đạo các cơ quan quản lí báo chí cũng bày tỏ các quan điểm, biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên Tạp chí; xây dựng Tạp chí Kinh tế quốc phòng trở thành kênh thông tin tin cậy, góp phần cùng báo chí quân đội đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội đến với đông đảo bạn đọc trong thời gian tới