2018-01-06 10:32:50

Bộ Quốc phòng tổ chức họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 80

Ngày 5/1/2018, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 (Đề án 80). Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì Hội nghị.


            Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Thiếu tướng Trần Đình Thăng - Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP đọc Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; báo cáo kết quả thực hiện Đề án trong năm 2017 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018… Theo đó, Đề án Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 80/TTg-ĐMDN ngày 04/10/2017; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại Quyết định số 4406/QĐ-BQP ngày 11/10/2017. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội đã triển khai thực hiện nghiêm túc, với kết quả nhiệm vụ năm 2017 cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

            Đối với nhiệm vụ cơ cấu lại doanh nghiệp, Cục Kinh tế/BQP đã chủ động phối hợp với các quan chức năng ban hành văn bản hướng dẫn 11 doanh nghiệp thực hiện lập đề án cơ cấu lại (TCT Trực thăng Việt Nam; TCT VAXUCO; TCT Tân cảng Sài Gòn; TCT GAET; TCT Hợp tác Kinh tế/QK4). Đối với nhiệm vụ xây dựng Đề án hình thành các tổng công ty, Cục Kinh tế cũng đã phối hợp với các cơ quan hướng dẫn TC CNQP, TCKT, QC PK-KQ xây dựng Đề án hình thành các tổng công ty; đồng thời Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã chủ trì các cơ quan làm việc với các đơn vị trên để triển khai nội dung hình thành các tổng công ty.

            Đối với nhiệm vụ sắp xếp lại các công ty con là công ty TNHH một thành viên 100% vốn công ty mẹ thành đơn vị phụ thuộc, nhiệm vụ cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, nhiệm vụ cổ phần hóa doanh nghiệp…, Cục Kinh tế cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng dự thảo các quyết định và các văn bản của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc…

            Cũng theo Thiếu tướng Trần Đình Thăng, trong năm 2018, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản, như: Cần hoàn thành cơ cấu lại 12 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong quý II; sáp nhập, hợp nhất các doanh nghiệp, hình thành 05 tổng công ty trong quý III, trong đó thực hiện xong một tổng công ty trong Quý I để tổ chức rút kinh nghiệm. Triển khai công tác cổ phần hóa 03 đợt, trong đó có 09 doanh nghiệp phải hoàn thành cổ phần hóa. Sắp xếp lại các công ty con là công ty TNHH một thành viên 100% vốn công ty mẹ thành công ty phụ thuộc. Hoàn thành xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện Phương án tổ chức hoạt động với cơ chế Đoàn Kinh tế quốc phòng

            Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về các vấn đề liên quan đến giải quyết chính sách cho quân nhân, người lao động giai đoạn hậu cổ phần hóa, thoái vốn; về việc nghiên cứu các phương án, lộ trình, bước đi cần phù hợp, cụ thể và linh hoạt…

            Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu Ban Chỉ đạo Đề án khi thực hiện nhiệm vụ cần có sự thống nhất, trách nhiệm cao… Thượng tướng khẳng định: Triển khai Đề án ở giai đoạn này sẽ gặp rất nhiều khó khăn và phức tạp, bởi liên quan trực tiếp đến vấn đề biên chế, tổ chức, chế độ, chính sách, tư tưởng, tình cảm của nhiều người... Bởi vậy, khi thực hiện cần phải đảm bảo nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao, nhưng cũng cần xử lý hài hòa, linh hoạt, không gây xáo trộn; đảm bảo phù hợp với lộ trình sắp xếp, đổi mới và các quy định của pháp luật.

Nguyễn Yên Chi