2018-08-21 16:00:17

Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả triển khai xây dựng các Khu Kinh tế - quốc phòng tại Quân khu 5

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc phòng, từ ngày 6/8 đến 10/8/2018, Cục Kinh tế/BQP chủ trì phối hợp với Cục Kế hoạch & Đầu tư/BQP, Cục Tài chính/BQP, Cục Dân vận/TCCT tổ chức Đoàn cán bộ đi nắm tình hình thực tế kết quả hoạt động xây dựng các Khu Kinh tế-quốc phòng trên địa bàn Quân khu 5. Qua đó làm cơ sở để tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo về hoạt động xây dựng các Khu Kinh tế - quốc phòng theo chủ trương của Chính phủ trong triển khai nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tổng thể các Khu KTQP.


Đoàn công tác đã tới làm việc và nắm tình hình Đoàn Kinh tế - quốc phòng 207, 516, 737 và Công ty TNHH MTV Cà phê 15, với các nội dung cơ bản: Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018; công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị, xây dựng khu vực phòng thủ; công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn, củng cố thế trận quốc phòng - an ninh; công tác sắp xếp ổn định dân cư, công tác trồng rừng vành đai biên giới; thực hiện công tác điều chuyển các Đoàn KTQP về trực thuộc quân khu; kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu gắn với tổ chức lại dân cư, phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân; công tác phối hợp tham mưu các chương trình xáo đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng địa bàn vững mạnh về chính trị, quốc phòng - an ninh, triển khai thực hiện Dự án 174 và hiệu quả của dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo… Ngoài ra, Đoàn còn trực tiếp làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương và tiếp xúc với nhân dân trên địa bàn. Kết quả sơ bộ cho thấy các Đoàn KTQP trên địa bàn Quân khu 5 đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.