2018-10-08 18:53:55

Quán triệt nghị quyết và các văn bản về quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội

Ngày 8-10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết và Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội, các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị còn có đại biểu Bộ Tài chính, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và toàn quân, tại hơn 191 điểm cầu truyền hình trực tuyến.

Các đại biểu dự hội nghị đã được quán triệt Nghị quyết số 915-NQ/QUTW ngày 25-8-2018 của Quân ủy Trung ương về "Đổi mới cơ chế tài chính quân đội giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo" (NQ915); triển khai Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo"; nghe Báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 85/CT-BQP ngày 13-2-2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và một số vấn đề liên quan về tự chủ về tài chính đối với các bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh trong quân đội; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội". Tại hội nghị, các đại biểu còn được tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy định mới về quản lý doanh nghiệp; sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp quân đội; hướng dẫn về quy trình lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước trong Bộ Quốc phòng, cùng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ tài chính...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tài chính, sắp xếp các doanh nghiệp làm kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tự chủ một phần về tài chính trong các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh của quân đội. Các cấp ủy Đảng, người chỉ huy cơ quan, đơn vị đã chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều giải pháp sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu trong thời gian tới, toàn quân tập trung quán triệt, thực hiện tốt NQ915 của Quân ủy Trung ương và Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo". Trước hết là tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong các cấp ủy, người chỉ huy; làm chuyển biến căn bản, tiến bộ toàn diện công tác tài chính quân đội. Việc đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong quân đội theo hướng tiếp cận với luật và các văn bản quy phạm pháp luật nhà nước, phù hợp đặc thù quân đội; nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tài chính trong quân đội; nâng cao năng lực tham mưu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên ngành tài chính quân đội. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cấp ủy, người chỉ huy cơ quan, đơn vị phải kiên quyết, triệt để thực hiện nghiêm quy chế, quy trình, quy định, nguyên tắc công tác tài chính; phải chịu trách nhiệm trước Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, thủ trưởng cấp trên về công tác tài chính. Các cơ quan thanh tra, kiểm toán đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Toàn cảnh hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết tâm và đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc tự chủ một phần về tài chính trong các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trong quân đội; nghiên cứu các phương án tự chủ phù hợp; trước mắt là tự chủ chi thường xuyên, tiến tới tự chủ chi cho đầu tư, phát triển. Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; cơ cấu lại doanh nghiệp có quy mô hợp lý, tập trung cho những nhiệm vụ trọng điểm. Các cơ quan, đơn vị phối hợp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết kịp thời, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp quân đội đã xác định; đồng thời quan tâm bảo đảm đời sống người lao động. Các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng chú ý quan tâm đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm quốc phòng, thực hiện đúng quy định pháp luật về đấu thầu, công khai, nghiêm túc, bảo đảm tốt chất lượng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 và tổ chức tổng kết năm, định hướng nhiệm vụ năm 2019 phù hợp, tạo sự chuyển biến căn bản, tiến bộ, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng, giúp Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

ĐÌNH XUÂN, PHÚ SƠN