Giới thiệu các ấn phẩm xúc tiến thương mại

Nhằm hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu thông tin thương mại của các Tổ chức và doanh nghiệp, trong thời gian qua Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng đã biên soạn và phát hành các ấn phẩm XTTM bao gồm: Danh bạ các doanh nghiệp Quân đội, CD-ROM doanh nghiệp quân đội tham gia sản xuất xây dựng kinh tế; Tra cứu từ ngữ Hội nhập kinh tế quốc tế...

Tin mới cập nhật

Giới thiệu các ấn phẩm xúc tiến thương mại

Nhằm hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu thông tin thương mại của các Tổ chức và doanh nghiệp, trong thời gian qua Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng đã biên soạn và phát hành các ấn phẩm XTTM bao gồm: Danh bạ các doanh nghiệp Quân đội, CD-ROM doanh nghiệp quân đội tham gia sản xuất xây dựng kinh tế; Tra cứu từ ngữ Hội nhập kinh tế quốc tế...