Thể loại: Doanh nghiệp

Số/ký hiệu: Nghị định 93/2015/NĐ-CP

Tóm tắt:

Nghị định này quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Việc thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản và những nội dung khác về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh không được quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngày ban hành: 15/10/2015

Chủ thể phát hành: Doanh nghiệp

Dowload văn bản

Những văn bản khác cùng thể loại: