Số/ký hiệu Tóm tắt Ngày ban hành Người ký Nơi ban hành
Thông tư 207/2017/TT-BQP

Ngày 23/8/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chu..

Download văn bản:

23/08/2017 Trần Đơn Bộ Quốc phòng
Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015/. Lu..

Download văn bản:

26/11/2014 Nguyễn Sinh Hùng Quốc hội
Nghị quyết 12-NQ/TW

Nghị quyết 12-NQ/TW - Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nướcNghị qu..

Download văn bản:

03/06/2017 Nguyễn Phú Trọng BCH Trung ương
Thông tư 147/2016/TT-BQP

Thông tư 147/2016/TT-BQP quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đánh giá, căn cứ, nội du..

Download văn bản:

21/09/2016 Ngô Xuân Lịch Bộ Quốc phòng
Nghị định 93/2015/NĐ-CP

Nghị định này quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.Việc thà..

Download văn bản:

15/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng Doanh nghiệp
Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Doanh nghiệpTheo đó, quy định về quản lý và sử dụng ..

Download văn bản:

19/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Nghị định này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệ..

Download văn bản:

18/9/2015 Nguyễn Tấn Dũng Doanh nghiệp
Thông tư 182/2017/TT-BQP

Thông tư này hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng v..

Download văn bản:

3/8/2017 Ngô Xuân Lịch Doanh nghiệp
Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015

Nghị định về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại Doanh nghiệp mà ..

Download văn bản:

23/10/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ