Số/ký hiệu Tóm tắt Ngày ban hành Người ký Nơi ban hành
Nghị định 151/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công..

Download văn bản:

26/12/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính Phủ
Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công..

Download văn bản:

31/12/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính Phủ
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công..

Download văn bản:

21/6/2017 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Quốc hội khóa 14