Số/ký hiệu Tóm tắt Ngày ban hành Người ký Nơi ban hành
Thông tư 03/2016/TT-BNV

Thông tư Hướng dẫ về thành lập và Hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập..

Download văn bản:

25/5/2016 Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bội Nội vụ Bộ Nội vụ
Quyết định 695/QĐ-TTg

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 20..

Download văn bản:

21/5/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng
Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015

Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập..

Download văn bản:

14/02/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012

Nghị định Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập..

Download văn bản:

08/5/2012 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012

Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập..

Download văn bản:

28/6/2012 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016

Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và s..

Download văn bản:

10/10/2016 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ