Số/ký hiệu Tóm tắt Ngày ban hành Người ký Nơi ban hành