Số/ký hiệu Tóm tắt Ngày ban hành Người ký Nơi ban hành
Thông tư 207/2017/TT-BQP

Ngày 23/8/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chu..

Download văn bản:

23/08/2017 Trần Đơn Bộ Quốc phòng
Thông tư 182/2017/TT-BQP

Thông tư này hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng v..

Download văn bản:

3/8/2017 Ngô Xuân Lịch Doanh nghiệp
Thông tư 147/2016/TT-BQP

Thông tư 147/2016/TT-BQP quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đánh giá, căn cứ, nội du..

Download văn bản:

21/09/2016 Ngô Xuân Lịch Bộ Quốc phòng
Thông tư 03/2016/TT-BNV

Thông tư Hướng dẫ về thành lập và Hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập..

Download văn bản:

25/5/2016 Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bội Nội vụ Bộ Nội vụ
Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 t..

Download văn bản:

27/01/2015 Thứ trưởng Trần Hồng Hà Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định 695/QĐ-TTg

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 20..

Download văn bản:

21/5/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng
Nghị định 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015

Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn mộ..

Download văn bản:

19/10/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Doanh nghiệpTheo đó, quy định về quản lý và sử dụng ..

Download văn bản:

19/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị định 93/2015/NĐ-CP

Nghị định này quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.Việc thà..

Download văn bản:

15/10/2015 Nguyễn Tấn Dũng Doanh nghiệp