Số/ký hiệu Tóm tắt Ngày ban hành Người ký Nơi ban hành
Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015

Nghị định Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại d..

Download văn bản:

13/10/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015

Nghị định Về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu ..

Download văn bản:

06/10/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Nghị định này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệ..

Download văn bản:

18/9/2015 Nguyễn Tấn Dũng Doanh nghiệp
Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012

Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập..

Download văn bản:

28/6/2012 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016

Nghị định Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp..

Download văn bản:

13/6/2016 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ
Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016

Nghị định Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một thành viê..

Download văn bản:

13/6/2016 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ
Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016

Nghị định Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong..

Download văn bản:

13/6/2016 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ
Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012

Nghị định Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập..

Download văn bản:

08/5/2012 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018

Nghị định Số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Về đầu tư vốn nhà nước vào ..

Download văn bản:

08/3/2018 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ