Số/ký hiệu Tóm tắt Ngày ban hành Người ký Nơi ban hành
Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công..

Download văn bản:

31/12/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính Phủ
Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015

Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập..

Download văn bản:

14/02/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị định 151/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công..

Download văn bản:

26/12/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính Phủ
Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016

Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và s..

Download văn bản:

10/10/2016 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ
Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015

Nghị định về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại Doanh nghiệp mà ..

Download văn bản:

23/10/2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
Nghị quyết 12-NQ/TW

Nghị quyết 12-NQ/TW - Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nướcNghị qu..

Download văn bản:

03/06/2017 Nguyễn Phú Trọng BCH Trung ương
Nghị quyết 01/NQ-CP

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách n..

Download văn bản:

01/01/2018 Nguyễn Xuân Phúc Chính phủ
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công..

Download văn bản:

21/6/2017 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Quốc hội khóa 14
Luật QL, SD vốn NN số 69/2014/QH13

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp..

Download văn bản:

26/11/2014 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Quốc hội khóa 13