Số/ký hiệu Tóm tắt Ngày ban hành Người ký Nơi ban hành
Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015/. Lu..

Download văn bản:

26/11/2014 Nguyễn Sinh Hùng Quốc hội